Obsah > Použitá literatura

Použitá literatura

 1. ČSN ISO 11074. Kvalita půdy - Slovník. Praha: Český normalizační institut , 2007.
 2. SÁŇKA, M., MATERNA, J. Indikátory kvality zemědělských a lesních půd ČR. [online]. 1. vydání. Praha: MŽP, 11/2004 [Cited: 18.1.2010]. Available from: http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/CEFFC9BDDD360E2EC1256FAF0040EEF6/$file/indikatory_el.pdf. ISBN 1213-3393.
 3. TOMÁŠEK, M. Půdy České republiky. 2. vydání. Praha : Český geologický ústav, 2000. ISBN: 80-7075-403-6.
 4. KUKAL, Z., REICHMANN, F. Horninové prostředí České republiky - jeho stav a ochrana. 1. vydání. Praha : Český geologický ústav, 2000. ISBN: 80-7075-413-3.
 5. JANDÁK, J., PRAX, A., POKORNÝ, E. Půdoznalství. 1. vydání. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. ISBN: 978-80-7157-559-7.
 6. PRAX, A., POKORNÝ, E. Klasifikace a ochrana půd. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. ISBN: 80-7157-746-4.
 7. ŠRÁČEK, O., DATEL, J., MLS, J. Kontaminační hydrogeologie. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 2002. ISBN: 80-246-0521-X.
 8. POKORNÝ, E., ŠARAPATKA, B., HEJÁTKOVÁ, K. Metodická pomůcka: Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku. 1. vydání. Náměšť nad Oslavou : ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s., 2007. ISBN: 80-903548-5-8.
 9. KOZÁK, J., et al. Pedologie. 1. vydání. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008. ISBN: 978-80-213-0907-4.
 10. PEPPER, I. L., GERBA, CH. P., BRUSSEAU, M. L. Environmental and pollution science. 1st edition. London : Elsevier Inc., 2006. ISBN: 978-0-12-551503-0.
 11. ČSN 75 0145. Meliorace: Terminologie v pedologii. Praha : Český normalizační institut, 1994.
 12. TNV 754102. Pedologický průzkum pro meliorační opatření na zemědělských půdách: Základní ustanovení. Praha : Hydroprojekt, a.s., 1995.
 13. VALLA, M., et al. Pedologické praktikum. 2. vydání. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008. ISBN: 978-80-213-0914-2.
 14. Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaných území. Věstník MŽP. 2008. Sv. 9, 13.
 15. Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území. Věstník MŽP. 2005. Sv. 12, 9.
 16. Vyhláška č. 275/1998 o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků.
 17. NÁROVEC, V. O půdách v lesních školkách. Opočno : Lesnická práce, s.r.o., 2003. ISBN: 80-86386-36-8.
 18. VRANOVÁ, V., REJŠEK, K. Multimediální učební pomůcka pro půdoznalecká terénní šetření a odběr půdních vzorků: přímé zaměření na specifické znaky zemědělských a lesních půd a specifika půd zastavěných oblastí. [Online] Ústav geologie a pedologie, Lesnické a dřevařské fakulty, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, 2007. [Citace: 26.1.2010.] Dostupné na: http://jirman.info/www/ugp/terenni_setreni/index.html.
 19. Vzorkovací práce v sanační geologii. Věstník MŽP. Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2007. Sv. 2. ISSN: 0862-9013.
 20. KAMENÍČKOVÁ, I. Hydropdologie: Hydropedologické praktikum. Brno : Fakulta stavební, Vysoké učení technické, 2006.
 21. Field book for describing and sampling soils. United States Department of Agriculture, Natural resources conservation Service. [Online] version 2.0, National Soil Survey Center, 2002. [Cited: 1.2.2010.] Available from: ftp://ftp-fc.sc.egov.usda.gov/NSSC/Field_Book/FieldBookVer2.pdf.
 22. U. S. Environmental Protection Agency. Wastes - Hazardous Waste - Test Methods. [Online] US EPA, 06/2002. [Cited: 3.2.2010.] Available from: http://www.epa.gov/epawaste/hazard/testmethods/pdfs/5035a_r1.pdf.
 23. MARKNER-JÄGER, B. Technical English for Geosciences. Berlin : Springer Berlin Heidelberg, 2008. ISBN: 978-3-540-68614-9.
 24. ČSN ISO 10381-6. Kvalita půdy - Odběr vzorků - Část 6: Pokyny pro odběr a uchovávání půdních vzorků určených pro studium aerobních mikrobiálních procesů v laboratoři. Praha : Český normalizační institut, 1998.
 25. ČSN 01 5110. Vzorkování materiálů: Základní ustanovení. Praha : Český normalizační institut, 1978.
 26. Ministerstvo životního prostředí. Metodický pokyn ke vzorkování odpadů. Ministerstvo životního prostředí - Vzorkování odpadů. [Online] MŽP, 25.1.2008. [Citace: 10.1.2010.] Dostupné na: http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodicky_pokyn_vzorkovani/$FILE/oodp-MP_pro_vzorkovani_odpadu-200802.pdf.
 27. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, obor agrochemie, půdy a výživy rostlin. Pracovní postupy pro agrochemické zkoušení zemědělských půd v České republice v období 2005 až 2010. Agrochemické zkoušení půd. [Online]. [Citace: 18.1.2010.] Dostupné na: http://www.ukzuz.cz/Uploads/1057-7-pracovniPostupy_AZZP.pdf.aspx.
 28. FILKULA, L. Vzorkování půd a hnojiv. In Helán, V., (ed.) Odběry vzorků. Český Těšín : 2 Theta, s.r.o., 2006. pp. 343-346. ISBN: 80-86380-33-5.
 29. Forest Soil Co-ordinating Centre, Research Institute for Nature and Forest. ICP Forests Manual. International Co-operative Programme on Assessmentt and Monitoring of Ai Pollution Effects on Forests. [Online] ICP, 2007. [Cited: 19.2.2010.] Available from: http://www.icp-forests.org/Manual.htm.
 30. Kritéria znečištění zemin a podzemní vody. Zpravodaj MŽP. Praha : Ministerstvo životního prostředí, 8/1996.
 31. ČSN 83 9011. Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou. Praha : Český normalizační institut, 2006.
 32. KOS, J., ZAJÍC, J. Tehnická geologie. 1. vydání. Praha : SNTL, 1961.
 33. POKORNÁ, D., ZÁBRANSKÁ, J. Hydrologie a hydropedologie. 1. vydání. Praha: VŠCHT, 2008. ISBN: 978-80-7080-707-1
 34. ČSN EN ISO 14688-1. Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis. Praha : Český normalizační institut, 2003.
 35. ČSN CEN ISO/TS 17892-4. Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti zemin. Praha : Český normalizační institut, 2005.
 36. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Guidelines for soil description. 4th edition. Rome : FAO, 2006. Available from: ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/guidel_soil_descr.pdf. ISBN: 92-5-105521-1.
 37. ČSN ISO 11465.Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podálu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda. Praha : Český normalizační institut, 1998.
 38. ČSN CEN ISO/TS 17892-12. Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení konzistenčních mezí. Praha : Český normalizační institut, 2005.
 39. BELL, F. G. Environmental Geology. Principles and practice. London : Blackwell Science Ltd., 2002. ISBN: 0-86542-875-1.
 40. Center for Environmental Research Information, US EPA. Description and Sampling of Contaminated Soils: A Field Pocket Guide. Cincinnati : United States Environmental Protection Agency, 1991. EPA/625/12-91/002.
 41. STAHL, R. Routine determination of anions by capillary electrophoresis and ion chromatography. Journal of Chromatography. A, 1994, Vol. 686, pp. 143-148.
 42. AMUNDSON, R.G., TRASK, J., PENDALL, E. A rapid method of soil crbonate analysis using gas-chromatography. Soil Science Society of America Journal. 1988, Vol. 52 (3), pp. 880-883.
 43. JELÍNEK, E., JULÁKOVÁ, E. Moderní analytické metody v geologii. Skripta. [Online] VŠCHT, 2008. [Citace: 1.3.2010] Dostupné na: http://www.vscht.cz/anl/paci/PAC/prezentace/Moderni%20analyticke%20metody%20v%20geologii.pdf.
 44. SUMMER, M. E., (ed.). Handbook of Soil Science. Boca Raton : CRC Press LLC, 2000. ISBN: 0-8493-3136-6.
 45. BLUME, H.-P., et al. Scheffer / Schachtschabel Lehrbuch der Bodenkunde. 16. Auflage. Heidelberg : Spektrum Akademischer Verlag, 2010. ISBN: 978-3-8274-1444-1.
 46. NĚMEČEK, J., et al. Taxonomický klasifikační systém půd ČR. Praha : ČZU a VÚMOP, 2001. ISBN 80-238-8061-6.
 47. NĚMEČEK, J., et al. Elektronický taxonomický klasifikační systém půd ČR. Taxonomický klasifikační systém půd ČR. [Online] Beneta.cz, s.r.o., ÚVT, s.r.o., 2004. [Citace: 12.3.2010.] Dostupné na: http://klasifikace.pedologie.cz/.
 48. RACLAVSKÝ, K., RACLAVSKÁ, H., MATÝSEK, D. Ochrana půd. [CD-ROM] Ostrava: VŠB - TU, Institut geologického inženýrství, 2005.
 49. KURAŠ, M. et al. Odpadové hospodářství. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2008. ISBN 978-80-86832-34-0
 50. KURAŠ, M. a kol. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha: VŠCHT, 1994. ISBN 80-85087-32-4
 51. BELL, F. G. Environmental Geology. Principles and Practice. Oxford: Blackwell Publishing, 1998. ISBN 0-86542-875-1
 52. MATĚJŮ, V. (Ed.) Kompendium Sanačních Technologií. 1 vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2006. ISBN 8086832155
 53. OČENÁŠKOVÁ, V., POSPÍCHALOVÁ, D. Syntetické mošusové látky v povrchových vodách České republiky, Vodní hospodářství 2/2008, roč. 58, 6319 ISSN 1211-0760
 54. KULAJOVÁ, H., SÝKORA, V. , PITTER, P. Látky s estrogenním účinkem ve vodách, Chemické listy 101, 706-712, 2007
 55. PITTER, P.: Hydrochemie, VŠCHT Praha, vydání 2, ISBN 80-03-00525-6, 1999
 56. ŠMIDRKAL, J.: Tenzidy a detergenty dnes, Chem. Listy 93, 421-427, 1999
 57. Pump-and-Treat Ground-Water Remediation : A Guide for Decision Makers and Practitioners. Environmental Protection Agency [online]. July 1996, [cit. 2010-11-29]. Dostupný z WWW: .
 58. MATOTT, L.S. et al. Pump-and-treat Optimization Using Analytic Element Method Flow Models. Advances in Water Resources 29, 2006, 760-775.
 59. A Citizen’s Guide to Pump and Treat. Environmental Protection Agency [online]. December 2001, [cit. 2010-11-29]. Dostupný z WWW: .
 60. VOUDRIAS, E.A. Pump-and-treat remediation of groundwater contaminated by hazardous waste: Can it really be achieved?. Global Nest [online]. 2001, vol.3, no.1, [cit. 2010-11-29]. Dostupný z WWW: .
 61. Tam, NFY, YS Wong, and MH Wong. Novel Technology in Pollutant Removal at Source and Bioremediation. 2009.